.
ÚAMK-MB_01.jpg
ÚAMK-MB_02.jpg
ÚAMK-MB_03.jpg
ÚAMK-MB_04.jpg
ÚAMK-MB_05.jpg
ÚAMK-MB_06.jpg
ÚAMK-MB_07.jpg
ÚAMK-MB_08.jpg
ÚAMK-MB_09.jpg
ÚAMK-MB_10.jpg
ÚAMK-MB_11.jpg
ÚAMK-MB_12.jpg
ÚAMK-MB_13.jpg
ÚAMK-MB_14.jpg
ÚAMK-MB_15.jpg
ÚAMK-MB_16.jpg
ÚAMK-MB_17.jpg
ÚAMK-MB_18.jpg
ÚAMK-MB_19.jpg
ÚAMK-MB_20.jpg
ÚAMK-MB_21.jpg
ÚAMK-MB_22.jpg
ÚAMK-MB_23.jpg
ÚAMK-MB_24.jpg
ÚAMK-MB_25.jpg
ÚAMK-MB_26.jpg
ÚAMK-MB_27.jpg
ÚAMK-MB_28.jpg
ÚAMK-MB_29.jpg
ÚAMK-MB_30.jpg
ÚAMK-MB_31.jpg
ÚAMK-MB_32.jpg
ÚAMK-MB_33.jpg
ÚAMK-MB_34.jpg
ÚAMK-MB_35.jpg
ÚAMK-MB_36.jpg
ÚAMK-MB_37.jpg
ÚAMK-MB_38.jpg
ÚAMK-MB_39.jpg
ÚAMK-MB_40.jpg
ÚAMK-MB_41.jpg
ÚAMK-MB_42.jpg
ÚAMK-MB_43.jpg
ÚAMK-MB_44.jpg
ÚAMK-MB_45.jpg
ÚAMK-MB_46.jpg
ÚAMK-MB_47.jpg
ÚAMK-MB_48.jpg
Letenská pláň v Praze zažila už mnohé aktivity.
Kdysi to byly vojenské prezentace komunistické moci, 
ale i zábavné a velmi populární cirkusy hlavně pro děti,
dnes je to cokoliv, co se spokojí se zbytkem Letné, 
neboť v horní polovině bude ústit podzemní Blanka.
  
Prosluněné nedělní odpoledne 25.května 2014 na Letné  
bylo věnováno multiaktivitám Mercedes Benz  ​
vč. pivního stanu, vhodného spíše do Mnichova.
Svůj foťáček jsem obrátil hlavně na automobily. 
Nová generace Mercedes Benz má totiž co nabídnout 
a o cenách se bavit nebudeme ... kdo může - může.
  

V homepage  AUTO HYDE PARK  Pavel Hušek 
urus_01.jpg
urus_02.jpg
urus_03.jpg
urus_04.jpg
urus_05.jpg
urus_06.jpg
urus_07.jpg
urus_08.jpg
urus_09.jpg
urus_10.jpg
urus_11.jpg
urus_12.jpg
urus_13.jpg
urus_14.jpg
urus_20.jpg
urus_15.jpg
urus_16.jpg
urus_17.jpg
urus_18.jpg
urus_19.jpg
Slováci se činí, klobouk dolů ...
ale my zase máme ´svoji´ škodověnku
v Jung Bunzlau, nicht war ?
Jinak je vše řečeno v obrázcích.

V homepage  
AUTO HYDE PARK  Pavel Hušek  
yamaha_01.jpg
yamaha_02.jpg
yamaha_03.jpg
yamaha_04.jpg
yamaha_05.jpg
yamaha_06.jpg
yamaha_07.jpg
yamaha_08.jpg
... jenom jsem si šel nakoupit mléko a zeleninu
a na chodníku uviděl zaparkovanou urostlou krásu.
Ne, nejsem fanda do motorek, nikdy jsem po nich netoužil,
ale to seskupení krásných ocelových a plastových dílů mě okouzlilo.
Hned jsem si vzpomněl na několik málo moto-zakázek, 
které mě v životě potkaly.  Vždy jsem se do jejich tvorby vžil.


"Tajemství úspěchu není v tom, dělat co se nám líbí,
ale najít zalíbení v tom, co děláme" -
tak nějak to vyslovil Thomas Alva Edison.


AUTO HYDE PARK  Pavel Hušek 
amg-uamk_01.jpg
amg-uamk_02.jpg
amg-uamk_03.JPG
amg-uamk_04.JPG
amg-uamk_05.JPG
amg-uamk_06.JPG
amg-uamk_07.JPG
amg-uamk_08.JPG
amg-uamk_09.JPG
amg-uamk_10.JPG
amg-uamk_11.JPG
amg-uamk_12.JPG
amg-uamk_13.jpg
amg-uamk_14.JPG
amg-uamk_15.jpg
amg-uamk_16.jpg
amg-uamk_17.jpg
amg-uamk_18.jpg
amg-uamk_19.jpg
amg-uamk_20.jpg
amg-uamk_21.JPG
amg-uamk_22.jpg
amg-uamk_23.JPG
amg-uamk_24.jpg
amg-uamk_25.jpg
amg-uamk_26.jpg
amg-uamk_27.jpg
amg-uamk_28.jpg
amg-uamk_29.jpg
amg-uamk_30.jpg
amg-uamk_31.jpg
amg-uamk_32.jpg
amg-uamk_33.jpg
amg-uamk_34.jpg
amg-uamk_35.jpg
amg-uamk_36.jpg
amg-uamk_37.jpg
amg-uamk_38.jpg
amg-uamk_39.jpg
amg-uamk_40.jpg
amg-uamk_41.jpg
amg-uamk_42.jpg
amg-uamk_43.jpg
amg-uamk_44.jpg

A        AMG 3.4.2014 v Praze … 
Jsme designerský web CDCC, tudíž emoce, ne technika.
AMG 3.4.2014 in Prag …
Wir sind ein Design-Web CDCC, also Emotionen, keine Technik.


Zaujal mě přednášející německý manager Patrick Marinoff.
Jeho hlas byl výrazný, kultivovaný a přitom vlídný – dobře se poslouchal.
Stimme des deutschen Manager Patrick Marinoff hat mich akustisch gefesselt.
Sie war deutlich, kultiviert und dabei gütig – sehr wohl anzuhören.  
O to
 více mě šokoval agresivní, rádoby hudební doprovod filmových ukázek na obrovském monitoru za zády přednášejícího. To nebyla hudba, ale brutální hlučnost, která přehlušila vše, co by si posluchači-klienti chtěli sdělit k přednášenému tématu
(nezaměňovat s hudební skupinou v rohu rozsáhlé haly – ta později v noci hrála skvěle !).   
Um so mehr wurde ich mit der agressiven möchtegern musikalischen Begleitung der Bilder an dem Riesenmonitor hinten der Rücken des Vortraghaltenden schockiert. Das war keine Musik, aber ein brutales Poltern, dass jede Bemerkung der Zuhörer-Klienten zum vorgetragenen Thema verhinderte (nicht verwechselt mit der Musikband in der Ecke der weiträumigen Halle, sie spielte später in der Nacht hervorragend !)
Ten kravál z reprobeden filmového monitoru byl tak nehorázný, že mi pojem Mercedes Benz poklesl z úrovně Ludwiga von Beethovena na stupeň divoké rockové kapely, hrající na letní louce.
Der Krawall aus der Reprokisten des Filmmonitors war so plump, sodass mir der Begriff Mercedes Benz aus dem Ludwig von Beethoven-Niveau auf die Stuffe der wilden Rockkapelle auf der freien Sommerwiese senkte.
Byla to noční show pouze pro pozvané, tedy pro vybranou společnost. Jakou má vedení pražského zastoupení Mercedes-Benz představu o inteligenci této společnosti?
Es war eine Nachtshow nur für eingeladene Gäste, also für eine ausgewählte Gesellschaft. Was für Vorstellung über die Inteligenz der Gesellschaft hat die prager Mercedes Benz-Vertretung ?
Vždyť AMG transformuje Mercedesa do báječných hodnot podobně, jako Swingle Singers umí překrásně akusticky v jazzovém zvuku a rytmu zazpívat klasickou hudbu Johanna Sebastiana Bacha.
AMG transformiert doch den Mercedes in die sagenhafte Werte so ähnlich, wie die Swingle Singers die klassische Musik von Johann Sebastian Bach wunderschön akustisch in Jazz-Klang und Rythmus singen können.
Nebo si chce snad AMG podchytit ´teenagery´ či dokonce ´pasáky´, kteří hlučně burácí nadupané Chevy Camaro nebo Mustang-Shelby?
Oder möchte AMG die Sorte von Halbstarken oder gar Zuhältern erfassen, die den aufgemotzten Chevy Camaro und den Mustang-Shelby laut zu donnern pflegen?
Mercedes Benz je přece hodnota, kterou nezlehčil ani Hitler, ani Khadafi, ani kdokoliv jiný !
Mercedes Benz ist doch ein Wert, was nichteimal Hitler oder Khadafi oder wer immer herabwürdigte ! 

Podívejme se stručně na pohnutou historii názvu Mercedes:
Sehen wir uns kürzlich die bewegte Geschichte der Benennung Mercedes an:
Jak přišli pánové Gottlieb Daimler a Carl Benz k tak kouzelnému španělskému dívčímu jménu Mercedes?
Wie kammen die Herren Gottlieb Daimler und Carl Benz zu dem zauberhaften spanischen Name Mercedes?
Vždyť ta holčička, jejíž předkové pocházejí od Uherského Hradiště z rodiny Jellinek, měla podle křestního listu jméno Adrienne Manuella Ramona a ne Mercedes.
Das kleine Mädchen, dessen Vorfahren aus der Familie Jellinek von Uherske Hradiste herstammen, hat dem Taufschein nach der Name Adrienne Manuella Ramona und nicht Mercedes.
Bylo jí asi 10, kdy se její tatínek Emil Jellinek (tehdy C.K.konzul v Nice a prodejce automobilů) zúčastnil rallye Nizza-Magagnon-Nizza a přitom láskyplně svůj Daimler-Benz pojmenoval doma užívanou přezdívkou své dcery – Mercedes.
Sie war etwa 10, wenn ihr Papa Emil Jellinek (damals ein K.K.Konsul in Nice und Autoverkäufer) an der Rallye Nizza-Magagnon-Nizza teilnahm und liebevoll sein Daimler-Benz mit dem zuhause benutzten Kosenamen seiner Tochter – Mercedes – benannt hat.
Jméno se ujalo a tři roky později (1902) bylo zaregistrováno do právní ochrany.
Der Name hat sich angewurzelt und drei Jahre später (1902) wurde in dem Rechtschutz registriert.
Mercedes zemřela 1929 ve Vídni. Byla uložena do rodinné hrobky, v níž byl pohřben i její dědeček – vrchní rabín Vídně, Adolf Jellinek. 
Mercedes starb 1929 in Wien. Sie wurde in den Familiengrab beigesetzt, wo auch ihr Grossvater – der Oberrabiner von Wien, Adolf Jellinek – begraben ist.

Zde výrok z jubilejní brožůry Mercedes-Benz:
"Možná, že by naše automobily i bez mademoiselle Mercedes byly takové, jaké dnes jsou, ale nejmenovaly by se Mercedes“.
Hier ein Ausspruch aus der Jubiläum-Broschüre Mercedes-Benz:
„Möglicherweise würden unsere Automobile auch ohne Mademoiselle Mercedes so sein wie sie heute sind, allerdings würden sie nicht Mercedes heissen“.

 

V homepage  AUTO HYDE PARK  Pavel Hušek 
city_01.jpg
city_02.jpg
city_03.jpg
city_04.jpg
city_05.jpg
city_06.jpg
city_07.jpg
city_08.jpg
city_09.jpg
city_10.jpg
city_11.jpg
city_12.jpg
city_13.jpg
city_14.jpg
city_15.jpg
city_16.jpg
city_17.jpg
city_18.jpg
city_19.jpg
city_20.jpg
city_21.jpg
city_22.jpg
city_23.jpg
city_24.jpg
city_25.jpg
city_26.jpg
city_27.jpg
city_28.jpg
IRONIE ... ano, jinak jsem to nemohl nazvat. 
Zažil jsem několikrát vlnu nadšení pro městské automobily.
Ta první byla v roce 1966, pak u BMW, Forda a Audi také.

Faktem ale je, že ve světě stále rostou veliká i menší SUV -
v Česku také.  Dokonce i Škoda připravuje velké SUV. 

Přiznávám, že mě velká SUV fascinují stejně jako sportovní vozy,
i když u toho mám výčitky svědomí, že stojím na špatné straně.
U letadel mě svého času fascinovaly tvary
supersonických proudových stíhaček,
i když ... ale to je jiná story.

V homepage  
AUTO HYDE PARK  Pavel Hušek 
x-mas_01.jpg
x-mas_02.jpg
x-mas_03.jpg
x-mas_04.jpg
x-mas_05.jpg
x-mas_06.jpg
x-mas_07.jpg
x-mas_08.jpg
x-mas_09.jpg
x-mas_10.jpg
x-mas_11.jpg
x-mas_12.jpg
x-mas_13.jpg
x-mas_14.jpg
x-mas_15.jpg
x-mas_16.jpg
x-mas_17.jpg
x-mas_18.jpg
x-mas_19.jpg
x-mas_20.jpg
x-mas_21.jpg
x-mas_22.jpg
x-mas_23.jpg
x-mas_24_titl.jpg
Vzpomínky šedé-smutné, ale pak opět prosvícené,
mi probíhají hlavou.
Navíc jsem našel původní výkresy vrtulníku G111. 

Přitom se ve mně ozvala bolestivá vzpomínka na rok 1978,
kdy jsem se chytil do připravené smyčky u Audi.
Propustili mne jako zločince okamžite.
Ihned jsem šel k soudu a zažaloval vedení Audi.
Právnící Audi soud nechtěli, vlastně to nechtěl J.R.Piëch 
(pardon, 
F.A.Piëch),

protože měl nakročeno do Wolfsburgu k VW,
kde teprve svým bratrancům jménem Porsche ukáže,
zač je toho loket !!

Claus Luthe, Ercole Spada a Pavel Hušek mu nesmějí kazit 
napoleonské tažení do špiček VW.
A tak mě zaplatil slušný obnos, když stáhnu žalobu. 
Nechtěl jsem se soudit, žalobu jsem stáhl.
Akorát jsem nesměl nadále poškozovat zájmy Audi
a 1 rok pracovat pro automobilový průmysl.


Bývalý managaer Audi (předtím NSU) Claus Luthe
už seděl u BMW jako šéfdesigner -
přijal do svého týmu z Audi vyloučeného Ercole Spadu
a mne doporučil do letectví firmě GROB.


V rubrice  AUTO HYDE PARK  Pavel Hušek 
Stránku provozují Ing. Vlastimil Habarta cdcc@email.cz a designer Pavel Hušek.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one